coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Ceny za teplo

Dodaná tepelná energie v roce 2019 je účtována formou jednosložkové ceny ve výši 388 Kč/GJ (bez DPH). K ceně tepla se připočítává daň z přidané hodnoty podle platných předpisů.

Zálohová cena pro rok 2020 je nastavena dle kalkulace předpokládaných nákladů ve shodné výši 388,– Kč za GJ plus DPH dle platných předpisů. Od 1.1.2020 je stanovena nižší sazba DPH za tepelnou energii a to ve výši 10 %.

Konečná cena tepla za rok 2020 bude stanovena v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu na základě kalkulace skutečných nákladů na výrobu tepla pro příslušný kalendářní rok.

1) Jak se kalkuluje cena tepelné energie?

Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými přepisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Podmínky věcného usměrňování cen tepelné energie se nevztahují na ceny tepelné energie kalkulované a uplatňované nižší než je limitní cena, která je stanovena v cenovém rozhodnutí.

Cena tepelné energie v kalendářním roce je v rámci cenové lokality kalkulována shodným způsobem pro odběrná místa na stejné úrovni předání, přičemž každá kalkulace může obsahovat pouze příslušné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a odpovídající množství tepelné energie.

Cena tepelné energie v průběhu daného kalendářního roku je kalkulována jako předběžná a po jeho ukončení jako výsledná. Předběžná cena vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce. Výsledná cena vychází z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. /zdroj: Energetický regulační úřad/