coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Ceny za teplo

Konečná cena tepla pro rok 2022 byla stanovena v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu na základě kalkulace skutečných nákladů na výrobu tepla v roce 2022 ve výši 429,– Kč/GJ bez DPH, tj. 471,90,– Kč/GJ s DPH.

Zálohová cena pro rok 2023 je dle kalkulace předpokládaných nákladů ve výši 475,– Kč za GJ bez DPH. Dle platných předpisů je DPH za tepelnou energii ve výši 10 %. Zálohová cena na rok 2023 včetně DPH je 522,50 Kč za GJ.

Přehled cen tepla 2017–2022.pdf

1) Jak se kalkuluje cena tepelné energie?

Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými přepisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Cena tepelné energie je cenou věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Podmínky věcného usměrňování cen tepelné energie se nevztahují na ceny tepelné energie kalkulované a uplatňované nižší než je limitní cena, která je stanovena v cenovém rozhodnutí.

Cena tepelné energie v kalendářním roce je v rámci cenové lokality kalkulována shodným způsobem pro odběrná místa na stejné úrovni předání, přičemž každá kalkulace může obsahovat pouze příslušné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a odpovídající množství tepelné energie.

Cena tepelné energie v průběhu daného kalendářního roku je kalkulována jako předběžná a po jeho ukončení jako výsledná. Předběžná cena vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce. Výsledná cena vychází z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. /zdroj: Energetický regulační úřad/