coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Voda a kanalizace

Město Kašperské Hory je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu jejímž vlastníkem je město Kašperské Hory a provozovatelem městská společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. Zdrojem pitné vody jsou tři prameniště: Starý Ždánov, Nový Ždánov a Řetenice. Ve vodovodním systému města Kašperské Hory jsou dva vodojemy, odkud je voda gravitačně svedena do vodovodního řadu ke spotřebitelům. Vodovod pro veřejnou potřebu zásobuje cca 1430 obyvatel. Dodávaná pitná voda je pravidelně kontrolována v souladu s požadavky vyhl.č.252/2004 Sb. Odvod odpadních vod je u většiny spotřebitelů řešen městským kanalizačním systémem, který je zaústěn do čistírny odpadních vod v Kašperských Horách případně do ČOV Červená. Kanalizační řad je vyjma dvou přečerpávacích stanic řešen gravitačně.