coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní přípojku tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.

Vodovodní přípojka se skládá:

  1. napojení na vodovodní řad
  2. potrubí před vodoměrem
  3. vodoměrné sestavy
  4. domovního rozvodu

Vodovodní řad: Je přiváděcí potrubí pro veřejnou potřebu a je určeno k dodávání pitné vody k místům jejího odběru. Vlastníkem je zpravidla příslušná obec, město, popřípadě svazek měst a obcí.

Nově budované vodovodní přípojky: Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník připojeného pozemku, nebo stavby, pokud se výjimečně neprokáže, že v minulosti převedl její veřejnou část (ve smyslu vyhlášky č. 144/1978 Sb., změněné a doplněné vyhl. č. 185/1988 Sb.) tehdejšímu správci vodohospodářské infrastruktury. U novějších přípojek (realizovaných po přijetí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) je, dle odstavce 6, vlastníkem přípojky (zřízené po dni účinnosti tohoto zákona) ten, kdo ji na své náklady pořídil. U napojení na vodovodní řad (navrtávací pas) a vodoměrné sestavy platí stejná pravidla jako u nově budovaných přípojek.

Opravy a údržby: Při nevyhovujícím stavu přípojky bývá třeba vyměnit přípojku celou, přičemž tuto výměnu hradí v plné výši její vlastník, tedy majitel objektu. Opravy a údržbu vodoměrných šachet hradí ve všech případech vlastník vodovodní přípojky, bez ohledu na to, na jakém pozemku je šachta umístěna. Zákon ukládá provozovateli zajišťovat opravy a údržbu přípojek uložených na veřejném prostranství ze svých provozních nákladů. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích).

Stávající vodovodní přípojky: Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady majitel nemovitosti (odběratel), není-li dohodnuto jinak, proto je jejím vlastníkem. Činnosti spojené s napojením na vodovodní řad hradí vlastník (investor) přípojky. Potrubí před vodoměrem, tedy vodovodní přípojku, hradí také její vlastník. Vodoměrná sestava se skládá z armatur a vodoměru. Vodoměr, stejně jako navrtávací pas hradí zpravidla vlastník hlavního vodovodního řadu (města a obce), pokud není dohodnuto s vlastníkem řadu jinak. Domovní rozvod financuje vlastník nemovitosti. Totéž platí pro kanalizační přípojky.

Schéma pro vodovodní přípojku

Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky
Technické podmínky pro výstavbu vodovodní přípojky