coinsmoneywalletsmartphone-1star-1smartphoneplay-buttonlike-1searchplaceholder-1handshakelikewater-1chat-1phone-callenvelopetechnology-1technologyrenewable-energy-1buildings-1 buildings engineerchathouseimprovementplaceholderheartstarpie-chartavatardownloadnextbackpipes-8tool-1pipes-7fader nature-1 firetool thermometer biofuelwater-heater drop pipes-6pipes-5water renewable-energy nature pipes-4pipes-3pipes-2pipes-1pipesheater-coldGroup 6Created using Figmaheater

Teplo a výtopna

Vlastníkem technologie na výrobu a rozvod tepelné energie včetně předávacích stanic a měřičů tepla je město Kašperské Hory. Provozovatelem je městská společnost EVK Kašperské Hory s.r.o., která zajišťuje výrobu tepla v nízkotlaké teplovodní kotelně na dřevěné štěpky umístěné v samostatné budově přistavěné k budově pily Kašperskohorských le­sů.

Pro bezproblémové zásobování palivem je kotelna vybavena krytým skladem paliva, do kterého se naváží štěpky nákladními auty z centrálního skladu nebo přímo z místa štěpkování. Z této skládky je palivo přemisťováno automatickým jeřábem dle potřeby do kotlových zásobníků paliva a následně hydraulickým zařízením do spalovacího prostoru jednotlivých kotlů.

Výroba tepla

V kotelně jsou instalovány dva třítahové žárotrubné kotle s přesuvným roštem Schmid – UTSR-1600.32 a UTSR-2400.32 na spalování biomasy. Kotel č. 1 je o jmenovitém instalovaném výkonu 1600 kW, kotel č. 2 o výkonu 2400 kW. Oba kotle jsou nově vybaveny výměníkem tepla spalin o výkonu 160 kW a 241 kW.

Každý kotel je vybaven vlastním odlučovačem tuhých znečišťujících látek (TZL) – tzv. multicyklonem. Odlučovač je upevněn na kotel jako kompaktní těleso. Odvod spalin z kotle zajišťuje spalinový ventilátor, jímž je současně regulován podtlak v kotli. Nově je na spalinové cestě instalována mokrá vypírka spalin zajišťující snížení emisí hluboko pod stanovené emisní limity.

Provoz kotlů je automatický, všechny činnosti jsou řízeny počítačem Oba kotle řídíme z řídícího pracoviště pomocí softwaru, který monitoruje, kontroluje a zobrazuje technologické procesy. Přestože je provoz automatický, je potřebný pravidelný dohled, kontrola a průběžná údržba jednotlivých částí technologie.

Pro řešení havarijních situací výtopny byla v roce 2011 vybudována záložní kotelna v Besední ulici na extra lehký topný olej (dále jen ELTO), která má za úkol řešit nouzovou dodávku tepla v případě výpadku výtopny nebo při poruše hlavní trasy rozvodu tepla z výtopny do města. V kotelně jsou dva kotle De Dietrich na ELTO o výkonu až 2 × 495 kW.

Licence na výrobu tepla

EVK Kašperské Hory s.r.o. zajišťuje výrobu tepla na základě licence na výrobu tepelné energie č.311634116

Provoz je zajišťován v souladu s vyhláškou č. 194/2007Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie.

Licence na rozvod tepla

EVK Kašperské Hory s.r.o. zajišťuje rozvod tepelné energie na základě licence č. 321634115.

Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321634115